Geregistreerde rechtsgebieden

Personen- en Familierecht

Personen- en familierecht omvat onder andere kwesties over afstamming/erkenning van een kind, huwelijk en echtscheiding.

Echtscheiding

Bij De Wal Advocatuur kunnen zowel particulieren als ondernemers terecht voor echtscheiding, beëindiging van een samenlevingsovereenkomst of een geregistreerd partnerschap. Complexe zaken als kinder- en partneralimentatie, het opstellen van een ouderschapsplan (inclusief een zorg- of omgangsregeling) verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap (boedelscheiding)/afwikkeling huwelijke voorwaarden vragen om deskundige juridische bijstand.

Voor ondernemers geldt daarnaast dat er sprake kan zijn van de verdeling van aandelen en/of het bedrijf, pensioenopbouw, een werkrelatie en dergelijke. Fiscale aspecten spelen bij dit alles een belangrijke rol.

Overig

Naast (echt)scheiding en nalatenschap vallen nog tal van andere zaken onder het personen- en familierecht. Denk bijvoorbeeld aan procedures voor erkenning/ontkenning van een kind, toekenning van het ouderlijk gezag of het bepalen van de hoofdverblijfplaats van een minderjarige. Ook voor deze en andere zaken kunt u terecht bij De Wal Advocatuur.


Erfrecht

Erfrecht, onderdeel van het personen- en familierecht, regelt onder meer wat er gebeurt en kan gebeuren met bezittingen (vermogen) en schulden na overlijden. Als iemand overlijdt is de erfenis lang niet altijd geregeld door middel van een testament. Maar ook als dat wel het geval is kan tussen de erfgenamen en eventuele andere belanghebbenden een conflict ontstaan over de verdeling van de nalatenschap. De Wal Advocatuur staat u bij in geval van (dreigende) conflicten en mogelijke gerechtelijke procedures op het gebied van erfrecht.


Insolventierecht Wsnp

Insolventierecht speelt als een ondernemer of particulier niet meer in staat is om zijn/haar schulden te voldoen.

Schuldsanering

Als uw schulden zo hoog oplopen dat u in de problemen komt, kan worden geprobeerd dit op te lossen via minnelijke schuldhulpverlening. Hierbij wordt geprobeerd een regeling te treffen met uw schuldeisers. Als dit niet lukt, kunt u bij de rechtbank een verzoek in laten dienen om te worden toegelaten tot de Wsnp, de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Een verzoek hiertoe zal worden gedaan door de schuldhulpverlener. Als dit verzoek wordt afgewezen kunt u in hoger beroep gaan. De Wal Advocatuur kan u bijstaan in deze procedure en in procedures tegen tussentijdse beëindiging van de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Mr. Lenie de Wal heeft veel ervaring met de wettelijke schuldsaneringsregeling, onder meer als Wsnp-bewindvoerder (rechtbank Rotterdam).

Faillissement

Een (persoonlijk) faillissement heeft niet alleen emotionele en financiële, maar ook vele juridische consequenties, zowel in de aanloop ervan als bij de afhandeling. Zo kan bijvoorbeeld verweer worden gevoerd tegen het faillissement en kan worden getracht een akkoord te sluiten met de schuldeisers. Aan ondernemers kan ook juridische bijstand worden verleend als er jegens hen persoonlijke claims komen (bestuurdersaansprakelijkheid, of bijvoorbeeld wegens schuldeisersbenadeling).

Mr. Lenie de Wal kan u bijstaan in deze juridisch lastige zaken.


Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op met mr. Lenie de Wal.

Contact